Bảng thành phần dinh dưỡng trong gạo nếp cái

Tên thực phẩm (Vietnamese): Gạo nếp cái
Tên tiếng Anh (English): Glutinous rice, milled
Thành phần dinh dưỡng trong 100g phần ăn được (100 grams edible portion)
Nguồn: Viện Dinh Dưỡng

b1b2