Bảng thành phần dinh dưỡng trong gạo nếp máy

Tên thực phẩm (Vietnamese): Gạo nếp máy
Tên tiếng Anh (English): Glutinous rice, milled
Thành phần dinh dưỡng trong 100g phần ăn được (100 grams edible portion)
Nguồn: Viện Dinh Dưỡng

Bảng 1 thành phần dinh dưỡng trong gạo nếp máy

Bảng 2 thành phần dinh dưỡng trong gạo nếp máy