Bảng thành phần dinh dưỡng trong gạo nếp máy

Thành phần dinh dưỡng(Nutrients) ĐV
(Unit) Hàm lượng (Value) TLTK
(Source) Thành phần dinh dưỡng(Nutrients) ĐV
(Unit) Hàm lượng (Value) TLTK
(Source)
Nước (Water ) g 13.9 2 Tổng số isoflavon (Total isoflavone)
Daidzein Genistein Glycetin mg –
Năng lượng (Energy ) KCal 346mg –
KJ 1447mg –
Protein g 8.4 2mg –
Lipid (Fat) g 1.6 2 Tổng số acid béo no
(Total saturated fatty acid) Palmitic (C16:0) Margaric (C17:0) Stearic (C18:0) Arachidic (C20:0) Behenic (22:0) Lignoceric (C24:0)
TS acid béo không no 1 nối đôi
(Total monounsaturated fatty acid) Myristoleic (C14:1) Palmitoleic (C16:1)
Oleic (C18:1)
TS acid béo không no nhiều nối đôi
(Total polyunsaturated fatty acid) Linoleic (C18:2 n6) Linolenic (C18:2 n3) Arachidonic (C20:4)
Eicosapentaenoic (C20:5 n3) Docosahexaenoic (C22:6 n3)
TS acid béo trans (Total trans fatty acid) g 0.110 3
Glucid (Carbohydrate) g 74.9 2
Celluloza (Fiber) g 0.5 2 g 0.090 3
Tro (Ash) g 0.7 2 g 0.000 3
Đường tổng số (Sugar) g – g 0.010 3
Galactoza (Galactose) g – g 0.000 3
Maltoza (Maltose) g – g 0.000 3
Lactoza (Lactose) g – g 0.000 3
Fructoza (Fructose) g – g 0.200 3
Glucoza (Glucose) g –
Sacaroza (Sucrose) g – g 0.000 3
Calci (Calcium) mg 16 2 g 0.000 3
Sắt (Iron) mg 1.20 2 g 0.200 3
Magiê (Magnesium) m 17 2 0.200 3
Mangan (Manganese) mg 1.100 2
Phospho (Phosphorous) mg 130 2 g 0.190 3
Kali (Potassium) mg 282 2 g 0.010 3
Natri (Sodium) mg 3 2 g 0.000 3
Kẽm (Zinc) mg 2.20 2 g 0.000 3
Đồng (Copper) g 280 2 g 0.000 3
Selen (Selenium) g 15.1 3 g –
Vitamin C (Ascorbic acid) mg 0 3 Cholesterol mg 0 3
Vitamin B1 (Thiamine) mg 0.16 2 Phytosterol mg –
Vitamin B2 (Riboflavin) mg 0.06 2 Lysin mg 246 3
Vitamin PP (Niacin) mg 2.4 2 Methionin mg 160 3
Vitamin B5 (Pantothenic acid) mg 0.284 3 Tryptophan mg 79 3
Vitamin B6 (Pyridoxine) mg 0.107 3 Phenylalanin mg 364 3
Folat (Folate) g 7 3 Threonin mg 244 3
Vitamin B9 (Folic acid) g 0 3 Valin mg 416 3
Vitamin H (Biotin ) g – Leucin mg 563 3
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) g 0 3 Isoleucin mg 294 3
Vitamin A (Retinol) g 0 3 Arginin mg 568 3
Vitamin D (Calciferol ) g – Histidin mg 160 3
Vitamin E (Alpha-tocopherol ) mg – Cystin mg 140 3
Vitamin K (Phylloquinone) g – Tyrosin mg 228 3
Beta-caroten g 0 3 Alanin mg 395 3
Alpha-caroten g 0 3 Acid aspartic mg 640 3
Beta-cryptoxanthin g 0 3 Acid glutamic mg 1328 3
Lycopen g 0 3 Glycin mg 310 3
Lutein + Zeaxanthin g 0 3 Prolin mg 321 3
Purin mg – Serin mg 358 3