Bảng thành phần dinh dưỡng trong gạo tẻ giã

Tên thực phẩm (Vietnamese): Gạo tẻ giã
Tên tiếng Anh (English): Under milled, home-pounded rice
Thành phần dinh dưỡng trong 100g phần ăn được (100 grams edible portion)
Nguồn: Viện Dinh Dưỡng

Bảng 1 thành phần dinh dưỡng trong gạo tẻ giã

Bảng 2 thành phần dinh dưỡng trong gạo tẻ giã