Accupril

0

PFIZER
c/o ZUELLIG
Viên nén 5mg : vỉ 7 viên, hộp 14 vỉ – Bảng A.
Viên nén 20mg : vỉ 7 viên, hộp 14 vỉ – Bảng A.
THÀNH PHẦN Cho 1 viên
Quinapril 5mg
Quinapril 20mg